• Sistema d'incentius per a la prevenció i disminució de la sinistralitat laboral (RD 404/2010)Sistema d'incentius per a la prevenció i disminució de la sinistralitat laboral (RD 404/2010)El sistema d'incentius permet en la disminució i la prevenció de la sinistralitat laboral les empreses obtenen una reducció en les cotitzacions de contingències professionals, sempre que ho sol•licitin, i compleixin uns requisits determinats. El període per presentar les sol•licituds comença l'1 d'abril i finalitza el 15 de maig, tret de no prorrogar-se els terminis. [+] Ampliar notícia

  • Modificació del règim jurídic de les Mútues d'Accident de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat SocialModificació del règim jurídic de les Mútues d'Accident de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat SocialAquesta llei dóna compliment al Programa Nacional de Reformas del Reino de España de 2013, el qual preveu una nova regulació de les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals. L'objectiu és modernitzar el funcionament i la gestió d'aquestes entitats privades, reforçant els nivells de transparència i eficiència i contribuint en més mesura a la lluita contra l'absentisme laboral injustificat i a la sostenibilitat del sistema de la Seguretat Social. [+] Ampliar notícia

  • Asepeyo Oficina VirtualAsepeyo Oficina VirtualLa Mútua ha engegat Asepeyo Oficina Virtual (AOV), un canal de comunicació entre l'entitat i les empreses, assessories laborals i els treballadors de les empreses associades. [+] Ampliar notícia

  • Nou sistema de liquidació directa - Projecte Cret@Nou sistema de liquidació directa - Projecte Cret@El nou sistema de liquidació directa de cotitzacions a la Seguretat Social (Projecte Cret@) permetrà adoptar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) un paper actiu en la recaptació, passant d'un model d'autoliquidació a un de facturació, i proporcionarà major informació sobre les cotitzacions a empreses i treballadors a través d'un sistema d'atenció personalitzat i multicanal. [+] Ampliar notícia

  • Gestió responsable d'absentismeGestió responsable d'absentismeAsepeyo ajuda a les empreses a gestionar l'absentisme laboral amb un model integral basat en la responsabilitat social corporativa, la promoció de la salut i la implantació d'una cultura preventiva. Coneix els seus aspectes clau i com combinar-los per aconseguir els millors resultats. [+] Ampliar notícia

  1. Orden HAP/523/2015, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal estableciéndose las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática y la Orden HAP/2055/2012, de 28 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática - Traducció no disponible.

  2. Orden de 20 de marzo de 2015, por la que se modifica la de 16 de mayo de 2011, de la Consejería de Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones y su convocatoria a Pymes y autónomos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de proyectos de prevención de los riesgos laborales, se efectúa su convocatoria para el año 2015, y se modifica la de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo - Traducció no disponible.

Sala de Premsa

Sala de premsa

Absentismo - Banner - Home

Altres pàgines Asepeyo